Handelsbetingelser

 
 
 
 

Generelle rejsebetingelser

Kunder ved Fair Track Safari skal læse og forstå dette afsnit om vores generelle rejsebetingelser. Er der noget der giver anledning til spørgsmål eller du er i tvivl om, skal du kontakte os.

Fair Track Safari forudsætter at alle rejsende ved bestillingstidspunktet (betaling af rejsens første rate) har en afbestillingsforsikring imellem deres private forsikringer eller tegner en. Vi kan være behjælpelig med at tegne en afbestillingsforsikring for Jer gennem Europæiske ERV Rejseforsikring, som vi har et agentsamarbejde med. Bemærk at afbestillingsforsikringen, der dækker din rejse ikke kan tegnes senere end ved bestillingen. Den skal dække Jer i tilfælde af at I bliver nødsaget til at annullerer jeres rejse på grund af akut opstået sygdom, eller dødsfald i den nærmeste familie.

Pakkerejseankenævnet opfordrer alle rejsebureauer til at gøre deres rejsende opmærksom på, at såfremt der under rejsen opstår tvister eller mangelsindsigelser, så skal den rejsende kontakte bureauet øjeblikkeligt med henblik på udbedring. I modsat fald kan mangelsindsigelsen bortfalde.

Tilmelding og betalingsbetingelser
Tilmelding er bindende for kunden ved bestilling af rejsen. Tidspunktet for bestilling er tidspunktet, hvor fremsendt tilbud accepteres ved at indbetale første rate af rejsen. Såfremt det ikke er muligt for Fair Track Safari at bekræfte bestillingen bortfalder kundens forpligtelse, indtil eventuelt revideret indhold er accepteret af kunden.

Betaling for rejsen foretages normalt i to rater, undtagen hvor der ved bestillingstidspunktet er mindre end 65 dage til afrejse. I dette tilfælde vil der oftest kræves fuld betaling af rejsen. Er der mere end 65 dage til afrejse vil betalingen være i to rater af 50 % hver. Oftest bliver flybilletter udstedt med det samme, og der betales til samarbejdspartnere med det samme. Det vil ikke være muligt at få refunderet indbetalingen.

Datoen for betaling er anført på den eller de fakturaer, som fremsendes samtidig med bekræftelse af rejsen.

Afbestilling/ændring
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre der ved aftalens indgåelse er oplyst, at andre afbestillingsvilkår ligger til grund for arrangementet. Dette vil være anført på fakturaen.

Ved afbestilling af rejse, der ikke er dækket af afbestillingsforsikring, gælder følgende regler:

1. Ved afbestilling før datoen for indbetaling af restbeløb, kan kunden ikke opkræves restbeløbet. Afhængig af betalingsaftaler med partnere og flyselskaber skal kunden ikke forvente tilbagebetaling. Fair Track Safari vil gøre hvad de kan for at refundere hvad de kan få retur, dog vil minimum 20% af rejsens værdi være tabt, og måske endda 50 %. Vi gør hvad vi kan for at være fair.

2. Ved afbestilling senere end datoen for indbetaling af restbeløb og inden afrejsetidspunktet gælder, at beløb, der er indbetalt for rejseforsikring, refunderes fuldt ud. Annulleringsgebyr hos underleverandører i forbindelse med flybilletter, hotelreservationer, safari, transport og lignende samt Fair Track Safaris administrationsgebyr fratrækkes det indbetalte beløb. De ovenfor anførte omkostninger er minimum 25% af rejsens pris og maksimalt rejsens pris.

3. Afbestillingsforsikring kan ikke annulleres, når den er tegnet. Dog kan rejseforsikringen refunderes.

4. Afbestilling af en rejse kan kun ske skriftligt.

5. En rejse, der er påbegyndt kan ikke refunderes.

Afbestillingsbeskyttelse ved sygdom
Såfremt der ved bestilling er tegnet en afbestillingsforsikring, indebærer dette, at kunden kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve prisen for forsikringen. Det er dog en betingelse, at det ved lægeattest dokumenteres, at kunden selv, eller andre der er omfattet af forsikringen, rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør deltagelse i rejsen. Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade ved indbrud i kundens private bolig eller egen virksomhed, eller anden alvorlig kriminel handling.

Rejsearrangøren skal have fuld dokumentation for afbestillingens årsag i hænde senest 7 dage fra annulleringsdatoen ellers frafalder retten til tilbagebetaling. Afbestillingsforsikringen er kun gyldig, såfremt sygdommen ikke var kendt på bestillingstidspunktet. Forsikringen koster 6% af rejsens pris, og de nærmere betingelser er vedlagt rejsebekræftelsen såfremt at forsikringen er bestilt hos Fair Track Safari. Betingelserne kan naturligvis også rekvireres forud for bestillingen.

Er forsikringen tegnet andetsteds end gennem Fair Track Safari, skal man straks kontakte det pågældende forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet, og derefter kontakte rejseselskabet.

Flyrejsen og specialbilletter
Næsten alle flybilletter, der benyttes i forbindelse med vores pakkerejser, er forbundet med en mængde restriktioner, f.eks. hvad angår ændring af rejserute, ændring af hjemrejsedato og rejselængde. De fleste af disse restriktioner har ikke betydning for almindelige turistrejser. Hvis man dog kræver den mindste fleksibilitet i forhold til den rejseplan, som modtages fra os i forbindelse med bestillingen, så skal det meddeles bureauet og anføres på fakturaen.

Ubenyttede flystrækninger i forbindelse med pakkerejser kan normalt ikke refunderes.

Korrekt navn i flybilletten!
Det er særdeles vigtigt at Fair Track Safari får alle rejsendes navne præcis som i passet, samt korrekt fødselsdatoer for rejsende under 12 år. Disse oplysninger skal bruges til booking af flybillet. Fejl eller ændringer kan medføre at flyreservationen mistes, eller at der eventuelt skal betales et betragtelig gebyr, hvilken vil blive pålagt den rejsende.    

Senest ved bestilling af rejsen SKAL vi modtage rejsedeltagernes navne som skrevet i pas. Forsøg på efterfølgende ændring kan medføre, at flyreservationen går tabt, eller at ændringsgebyr skal betales til flyselskabet. Eventuelt gebyr oplyses og pålægges rejsens pris. Subsidiært gælder almindelige afbestillingsvilkår. Netop dette forhold er en del af aftalegrundlaget for køb af rejsen, og ekstraomkostninger eller manglende mulighed for at genskabe flyreservation medfører ikke, at kunden har ret til at ophæve købet. Nogle flyreservationer i forbindelse med oversøiske rejser skal genbekræftes senest 72 timer før returrejse. Dette gælder ikke afrejsen fra Danmark. Genbekræftelse kan foretages hos alle lokale rejsebureauer eller ved henvendelse direkte til flyselskabet. I forbindelse med alle pakkerejser foretager vores lokale repræsentant denne genbekræftelse medmindre andet er anført i afrejseinformationerne.

Prisændringer
Fair Track Safari tager forbehold for eventuelle prisforhøjelser efter rejsebestilling. Det kan være ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer, valutakurser eller andre omstændigheder, som vi i vores tilbud ikke har mulighed for at tage højde for. Da vi hovedsageligt afregner vores partnere i USD kan det være nødvendigt at kursregulere tilbuddet i både opadgående og nedadgående retning. Dog aldrig mere end maksimalt 8% af det oprindelige tilbud. Har kunden indbetalt det fulde beløb vil der ikke bliver efterreguleret. Mangler 50 % af betalingen, vil der blive efterreguleret på 50 % af beløbet.

Pas & visa
Deltagerne har pligt til at sørge for at deres pas er gyldigt i minimum 6 måneder fra den planlagte hjemrejsedato. Alle deltagere har pligt til selv at sørge for visum til de pågældende lande, såfremt det er påkrævet. Hvis kunden bliver afvist ved grænsen eller i transit på grund af at den rejsende ikke har de rette visum, fralægger Fair Track Safari sig ethvert ansvar. I enkelte lande skal man ved indrejse kunne fremvise gyldig flybillet for returrejsen eller kunne dokumentere, at man har fornødne midler til ophold i landet og til betaling af hjemrejsen.

Vaccinationskrav
Fair Track Safari vil gerne oplyse om vaccinationskrav i forbindelse med deres rejsedestinationer, men den rejsende skal selv kontakte sin læge eller Danske Lægers Vaccinationsservice, der giver vaccinationer efter anvisning fra Statens Serum Institut. På visse destinationer skal man kunne dokumentere at man har vaccinationerne og man skal derfor medbringe et gyldigt vaccinationskort.

Forsikringer
Alle rejsende med Fair Track Safari skal have tegnet og være dækket af en rejseforsikring på rejsen. Rejseforsikringen skal dække for sygdomstilfælde og hjemtransport. Vi tilbyder alle vores rejsende forsikringer gennem Gouda Rejseforsikring. Det er deltagernes pligt at være tilstrækkeligt forsikret i alle henseender i forbindelse med rejsen, herunder også at afbestillingsforsikring i sygdomstilfælde er dækkende fra tidspunktet for rejsens bestilling.

Forbrugerens ansvar
Deltagelse på rejser med Fair Track Safari forudsætter, at man er bekendt med og indforstået med de modtagne oplysninger i forbindelse med fremsendelse af faktura, praktiske rejsetips og rejseplan, og endelig vores rejsedokumenter, deres sendes omkring 10 dage inden afrejse, indeholdende flybilletter, eventuelt rejseforsikring m.m.

Reklamation
Eventuelle reklamationer skal gøres gældende overfor vores lokale repræsentant med det samme, efter at den rejsende har opdaget manglen, med henblik på afhjælpning på stedet. Bliver det ikke løst inden for rimelig tid, skal kunden kontakte Fair Track Safari, så vi kan handle på at rette problemet. Fair Track Safari kan kontaktes via nødtelefonen der bemandes døgnet rundt. Undladelse heraf vil normalt, ifølge dansk retspraksis, medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Afvises en klage af bureauet kan man rette henvendelse til Rejseankenævnet.